มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ


ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์


ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง


ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์


ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยเเละบริการวิชาการ