Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิยา จันทเวช
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล ajnongpattiya@gmail.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2549

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2543