Show All PDF Close modal

เราทำความดีเพื่อความดี มิใช่เพื่อให้ใครชม

ชื่อ นางสาวภัทรภร จันทรคติ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล pattaraporn@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


  • ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2552