Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ นางสาวเรณู แก้วสถิตย์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล raynu@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


  • ปริญญาตรี:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สุขศึกษา

        มหาวิทยาลัยบูรพา

        สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2556