Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล nalinee@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8212

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยบูรพา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2560

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2555

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

       26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561