Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
อีเมล Chewwatthana@yahoo.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  Doctor of Philosophy in Nursing (Ph.D.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2547

  ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2541

  ปริญญาตรี:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2537