Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.จินตนา เกษมศิริ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
อีเมล jintana.k@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8209

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเด็ก

      มหาวิทยาลัยบูรพา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2561

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2556

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

       19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562