Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ นางสาวมินตรา ชูรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร

ประวัติการศึกษา


  • ปริญญาโท:  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2560