Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.พนิตนันท์ พรหมดำ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง
อีเมล tou2526@hotmail.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2556

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2549

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2530