Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

ชื่อ อาจารย์ ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ
ตำแหน่ง หัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง
อีเมล tipseankhum@yahoo.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ส.ด.) วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2555

  ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2540

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) (ป.พย.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2530

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     -

       31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562