สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ชื่อนักวิจัย ::   เสาวลักษณ์ ทำมาก, ยุพา วงศ์รสไตร, บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, พิสมัย พิทักษาวรากร, นาวิน สุรภักดี, ปราโมทย์ ภาภักดี
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 83,900.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 1 ก.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Saowaluk Thummak หัวหน้าโครงการวิจัย N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช S.thummak@hotmail.com 70.00 70.00
2 Yupha Wongrostrai นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 yupha@nmu.ac.th 5.00 5.00
3 บุญทิวา สู่วิทย์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5.00 5.00
4 Khachee Pongsathonviboon นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500(8211 ) Khacheepong@gmail.com 5.00 5.00
5 พิสมัย พิทักษาวรากร นักวิจัยร่วม N - 5.00 5.00
6 นาวิน สุรภักดี นักวิจัยร่วม N - 5.00 5.00
7 ปราโมทย์ ภาภักดี นักวิจัยร่วม N - 5.00 5.00