Nurses’ Experiences Providing Care for People with Dementia: An Integrative Literature Review


ชื่อนักวิจัย ::   ดวงรัตน์ กวีนันทชัย
ชื่อวารสาร Journal of Nursing & care, 7(2), 1-6
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับนานาชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   Nurses' experiences,Providing care,People with dementia
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>14-61.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>14-61.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ ::  https://www.researchgate.net/publication/325365068_Nurses'_Experiences_Providing_Care_for_People_with_Dementia_An_Integrative_Literature_Review

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Duangrat Kaveenuntachai นักวิจัยชื่อแรก N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 100.00 0.00