Development of a Raising Nurse's Awareness and Developing Nursing Care for Patient Safety Program
การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย


ชื่อนักวิจัย ::   ฉัตรวลัย ใจอารีย์, อารยา เชียงของ
ชื่อวารสาร Kuakarun Journal of Nursing, 26(2), 22-51
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความตระหนักของพยาบาล,ความปลอดภัยผู้ป่วย,การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>วิจัย14-62.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>14-62.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ ::  https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/207760

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ฉัตรวลัย ใจอารีย์ นักวิจัยชื่อแรก N - 80.00 0.00
  2 Araya Chiangkhong นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 Achaiankhong@gmail.com 20.00 0.00