ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการล่าช้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตามชนิดเอสทียก ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   ภัทรสิริ พจมานพงศ์, ดวงกมล สุขทองสา, เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น, ยุพา วงศ์รสไตร
ชื่อวารสาร Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 30(2), 159-175
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการล่าช้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด เอสทียก ของโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การเข้าถึงบริการล่าช้า, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียก, เจ็บหน้าอก
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-240347.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>240347-Article Text-825064-1-10-20200313.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ ::  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/240347/163898

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Pattarasiri Potjamanpong นักวิจัยชื่อแรก N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 pattarasiri@nmu.ac.th 70.00 0.00
  2 Duangkamon Sukthongsa นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 duangkamon@nmu.ac.th 10.00 0.00
  3 Benchamart Trakoolugamden นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 somlim_nu@hotmail.com 10.00 0.00
  4 Yupha Wongrostrai นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 yupha@nmu.ac.th 10.00 0.00