การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยเรื้อรัง: ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ


ชื่อนักวิจัย ::   จินตนา ฤทธารมย์
ชื่อวารสาร Thai Journal of Nursing Council, 24(1), 62-76
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2552
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การดูแลด้านจิตวิญญาณ,ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ป่วยเรื้อรัง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยเรื้อรัง.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>จินตนา 2552 การดูแลด้านจิตวิญญาณ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ ::  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2555

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Jintana Rittharomya นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 02 2416500-9 jintana@nmu.ac.th 100.00 0.00