บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ภัททิยา จันทเวช. (2561). การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(1), 184-191. TCI
2 วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา. (2561). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(1), 192-204. TCI
3 ปราลีณา ทองศรี และอารยา เชียงของ. (2561). บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข ). 32(2), 203-222. TCI
4 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2561). ศิลปะเพื่อการบำาบัดในผู้สูงอาย.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(2), 195-209. TCI
5 สุปรีดา มณิปันตี. (2560). แบบแผนสุขภาพและการดูแลเด็กในสังคมเมือง.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 24(2), 179-191. TCI
6 พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2560). ปฏิบัติการผดุงครรภ์ร่วมสมัยในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด.  (การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมร่วมสมัย ). 0(0),  ISI
7 วิจิตรา กุสุมภ์ และอรุณี เฮงยศมาก. (2560). การจัดการทางเดินหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ.  (Critical Care Nursing: A Holistic Approachการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม ). 0(0),  ISI
8 วิจิตรา กุสุมภ์ และอรุณี เฮงยศมาก. (2560). การจัดการผู้ป่วยภาวะช็อก.  (Critical Care Nursing: A Holistic Approachการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม ). 0(0),  ISI
9 Concept Mapping: An Effective Strategy for Clinical Teaching & in Nursing. (2560). Concept Mapping: An Effective Strategy for Clinical Teaching in Nursing.  (). 0(0),  ISI
10 ขจี พงศธรวิบูลย์. (2559). การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิชาชีพการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 17(3), 1-9. TCI
11 จิรนุช งามยิ่งยศ และฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา. (2562). บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 173-184. TCI
12 อภิชญา ก้งซ่า, อนงค์นุช สารจันทร์ และสิราวรรณ กรุณา. (2562). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนย่านเขตตลิ่งชัน.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 193-202. TCI
13 กัญชรีย์ พัฒนา และปราลีณา ทองศรี. (2562). โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 132-140. TCI
14 นิตยา สุขชัยสงค์, พนิตนันท์ พรหมดำ และณัฐศิวัช ชุมฝาง. (2562). การฝึกสติต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร: การประยุกต์ใช้ใน ผู้ป่วยเบาหวาน.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 159-166. TCI
15 บุษกร สีหรัตนปทุม, รุจิรา สืบสุข และสิราวรรณ กรุณา. (2562). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันผลลัพธ์ การคลอดที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจาก การขาดธาตุเหล็กในชุมชนเขตเมือง.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 168-176. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.