บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ณัฐวัตร วงค์จันทร์ และกุลวดี อภิชาติบุตร. (2567). ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย: กลยุทธ์ส่งเสริมการคงอยู่ในงานของพยาบาล.  (วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข ). 4(1), 1-15. ISI
2 กิตติญาภรณ์ พันวิไล และศิราพร ปิ่นวิหค. (2567). การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง หลังการผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวน (endovascular aneurysm repair; EVAR) ที่มี Type Ia Endoleak: กรณีศึกษา.  (วารสารวชิรสารการพยาบาล ). 25(2), 110-121. TCI
3 พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ์, ชญานนท์ ไชยเลิศ และสุพัตรา ใจรังกา. (2567). ปาต้วนจิ่น: การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ.  (วชิรสารการพยาบาล ). 26(1), 71-80. ISI
4 สุพัตรา ใจรังกา, ลัดดาวัลย์ ศรีแสนตอ และศิราพร ปิ่นวิหค. (2567). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคนิ่วในท่อน้ำดีภายหลัง การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินน้ำดีและตับอ่อน: กรณีศึกษา.  (วารสารวชิรสารการพยาบาล ). 26(1), 81-92. TCI
5 เสาวลักษณ์ ทำมาก และวาสนา อูปป้อ. (2566). การบูรณาการความเป็นพลเมืองโลกผ่านการจัดการศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ). 50(1), 409-422. ISI
6 วัลยา ตูพานิช และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์. (2566). ภาวะซึมเศร้า: ปัญหาที่ควรเฝ้าระวังในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 30(1), 157-166. TCI
7 พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ์, สุรศักดิ์ และมุลศรีสุข . (2566). บทบาทพยาบาลในการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ). 24(46), 93-101. ISI
8 Thummak, S., Uppor W. & Wannarit LO. (2023). Patient compliance: A concept analysis.  (). 9(5), 421-427. ISI
9 กิตติญาภรณ์ พันวิไล และศิราพร ปิ่นวิหค. (2566). การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองหลังการผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวน (endovascular aneurysm repair; EVAR) ที่มี Type Ia Endoleak: กรณีศึกษา.  (วชิรสารการพยาบาล ). 25(2), 110-121. ISI
10 สุรินทร์รัตน์ บัวเร่งเทียนทอง, ดวงรัตน์ กวีนันทชัย และอารียา เกียรติก้องระบือ. (2566). ภาวะรังว่างเปล่าในผู้สูงอายุบริบทสังคมไทย : บทบาทพยาบาล.  (วารสารวชิรสารการพยาบาล ). 25(2), 96-109. TCI
11 สุรินทร์รัตน์ บัวเร่งเทียนทอง, ศุภวรรณ ใจบุญ, ดวงรัตน์ กวีนันทชัย, วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ และ . (2565). แนวทางการดูแลสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤติโรคโควิด-19: กรณีศึกษา.  (สงขลานครินทร์เวชสาร ). 42(3), 124-134. TCI
12 สุรศักดิ์ มุลศรีสุข และพงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ์. (2565). บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ตามลําพัง.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ). 23(44), 104-112. ISI
13 พนิตนันท์ พรหมดำ. (2565). แนวคิดแรงจูงใจในการรักษาโรค: การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน.  (วชิรสารการพยาบาล ). 24(1), 110-122. ISI
14 นันท์ธิดา เชื้อมโนชาญ และนิษา วงษ์ชาญ. (2565). บทบาทพยาบาลกับการดูแลแบบผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง.  (วชิรสารการพยาบาล ). 25(2), 103-114. ISI
15 งามเอก ลำมะนา, ชะไมพร ธรรมวาสี และจารุณี เทียบโพธิ์. (2565). การดูแลวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ). 23(45), 112-125. ISI
16 สุรินทร์รัตน์ บัวเร่งเทียนทอง, จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม และจินตนา ฤทธารมย์. (2564). ผู้สูงอายุกับพฤติกรรมเนือยนิ่งในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 28(2), 154-164. TCI
17 ศิริพร ชาวสุรินทร์, จินตนา เกษมศิริ, วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา, สุปรีดา มณิปันตี และนิศารัตน์ ชูชาญ. (2564). ผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ต่อเด็กป่วยโรคเรื้อรังและแนวทางการดูแล.  (วชิรสารการพยาบาล ). 23(2), 97-107. ISI
18 Tungtrongvisolkit, N. & Seaharattanapatum, B. (2021). Experiences of Smoking Cessation Focused on Barriers and Facilitators by Husbands with Smoking Tobaccos during Wives Getting Pregnant with Anemia in Urban Community: A Qualitative Research.  (). 8(5), 1-13. Other
19 ดวงรัตน์ กวีนันทชัย, จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ และศุภวรรณ ใจบุญ. (2563). การป้องกันและการจัดการกับภาวะสับสนเฉียบพลัน ในผู้สูงอายุที่รับการรักษาในโรงพยาบาล.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 27(1), 162-174. TCI
20 จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม, ศุภวรรณ ใจบุญ, จินตนา ฤทธารมย์ และศิราพร ปิ่นวิหค. (2563). กลุ่มอาการโลโคโมทีฟ: ภาวะซ่อนเร้นในผู้สูงอายุ.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 27(1), 175-188. TCI
21 บุษกร สีหรัตนปทุม. (2563). การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันสำหรับวัยทำงาน ที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเขตเมือง.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 64(6), 419-428. TCI
22 ลดาพร ทองสง. (2563). การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็กนักเรียนเขตเมือง: บทบาทพยาบาลกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 27(2), 186-198. TCI
23 ภัทรสิริ พจมานพงศ์. (2563). การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก.  (วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 2(1), 63-72. ISI
24 สุรินทร์รัตน์ บัวเร่งเทียนทอง, ดวงรัตน์ กวีนันทชัย, อารียา และ เกียรติก้องระบือ. (2563). ภาวะรังว่างเปล่าในผู้สูงอายุบริบทสังคมไทย : บทบาทพยาบาล.  (วารสารวชิรสารการพยาบาล ). 25(2), 96-109. TCI
25 จิรนุช งามยิ่งยศ และฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา. (2562). บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(พิเศษ), 150-158. TCI
26 อภิชญา ก้งซ่า, อนงค์นุช สารจันทร์ และสิราวรรณ กรุณา. (2562). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนย่านเขตตลิ่งชัน.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(พิเศษ), 193-202. TCI
27 กัญชรีย์ พัฒนา และปราลีณา ทองศรี. (2562). โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน.  (วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(พิเศษ), 133-140. TCI
28 นิตยา สุขชัยสงค์, พนิตนันท์ พรหมดำ และณัฐศิวัช ชุมฝาง. (2562). การฝึกสติต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร: การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน.  (วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(พิเศษ), 159-166. TCI
29 บุษกร สีหรัตนปทุม, รุจิรา สืบสุข และสิราวรรณ กรุณา. (2562). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันผลลัพธ์ การคลอดที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจาก การขาดธาตุเหล็กในชุมชนเขตเมือง.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(พิเศษ), 167-176. TCI
30 ศศวรรณ อัตถวรคุณ, นิตยา งามดี และวิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ. (2562). สุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง: ปัญหาที่ควรได้รับการดูแล.  (วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(พิเศษ), 177-184. TCI
31 พิรุณนภา เบ็ญพาด และปองพล คงสมาน. (2562). โภชนบำบัดในผู้ป่วยวิกฤต บทบาทท้าทายสำหรับพยาบาล.  (วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(3), 219-230. TCI
32 สุมิตตา สว่างทุกข์, สุริศาฐ์ พานทองชัย และปฤษดาพร ผลประสาร. (2562). ประสบการณ์การสอนด้วยห้องเรียนกลับด้านในการพยาบาลระยะที่ 2 ของการคลอด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 145-155. TCI
33 เพียงขวัญ ภูทอง และพีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2562). การดูแลแบบต่อเนื่องเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 156-168. TCI
34 ปิยธิดา ศรีพงษ์สุทธิ์, สุมิตตา สว่างทุกข์, เฉลิมศรี เกิดมากมี และสิราวรรณ กรุณา. (2562). แนวทางปฏิบัติการช่วยคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลในเมืองใหญ่.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 169-180. TCI
35 วนิดา หนูเอก และเพ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน์. (2562). การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1: กรณีศึกษา.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 181-192. TCI
36 นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล และปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช. (2562). ประเด็นปัญหาและบทบาทพยาบาลในการดูแลญาติของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤตที่อาศัยในสังคมเมือง.  (วารสารวชิรสารการพยาบาล ). 21(2), 100-109. TCI
37 ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา และดวงกมล สุขทองสา. (2562). การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายหลอดเลือดด ำส่วนกลาง: กรณีศึกษา.  (วารสารวชิรสารการพยาบาล ). 21(2), 88-99. TCI
38 จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ และปวิมล มหายศนันท์. (2562). สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล: การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยอาจารย์พยาบาลที่ปรึกษาทางวิชาการ.  (วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ). 7(6), 1805-1818. TCI
39 วารีรัตน์ จิตติถาวร และพีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2562). การประยุกต์ใช้การดูแลอย่างต่อเนื่องในหน่วยฝากครรภ์แก่สตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์ในประเทศไทย.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 11(2), 494-503. ISI
40 ภัททิยา ชัยนาคิน. (2561). การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(1), 184-191. TCI
41 วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา. (2561). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(1), 192-204. TCI
42 ปราลีณา ทองศรี และอารยา เชียงของ. (2561). บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข ). 32(2), 203-222. TCI
43 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2561). ศิลปะเพื่อการบำบัดในผู้สูงอายุ.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(2), 195-209. TCI
44 ประกาย จิโรจน์กุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และญาดารัตน์ บาลจ่าย. (2561). การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 28(2), 1-10. ISI
45 วรณัน รื่นพรต. (2561). รูปแบบการพยาบาลของรอย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมบ้าน กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีบุตรยากกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข ). 32(3), 179-194. TCI
46 Kaveenuntachai, D. (2018). Nurses' Experiences Providing Care for People with Dementia: An Integrative Literature Review.  (). 7(2), 1-6. ISI
47 สุปรีดา มณิปันตี. (2560). แบบแผนสุขภาพและการดูแลเด็กในสังคมเมือง.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 24(2), 179-191. TCI
48 วิจิตรา กุสุมภ์ & Charuwanno, R. (2017). Concept Mapping: An Effective Strategy for Clinical Teaching in Nursing.  (). 21(4), 263-266. ISI
49 ขจี พงศธรวิบูลย์. (2559). การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิชาชีพการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 17(3), 1-9. ISI
50 บุญทิวา สู่วิทย์, สุณี เวชประสิทธิ์ และเบญญาภา มุกสิริทิพานัน. (2558). การประเมินอาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง.  (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ). 35(1), 153-163. TCI
51 จินตนา ฤทธารมย์. (2554). การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย.  (วารสารชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ). 16(2), 53-61. Other
52 จินตนา ฤทธารมย์. (2552). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่อมและอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อไหล่.  (วารสารชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ). 14(1), 5-15. Other
53 จินตนา ฤทธารมย์. (2550). A Nurse: Being a Good Person and a Good Nurse as Expected by the Society.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 14(2), 74-85. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.