บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ภัททิยา จันทเวช. (2561). การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(1), 184-191. TCI
2 วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา. (2561). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(1), 192-204. TCI
3 ปราลีณา ทองศรี และอารยา เชียงของ. (2561). บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข ). 32(2), 203-222. TCI
4 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2561). ศิลปะเพื่อการบำบัดในผู้สูงอาย.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 25(2), 195-209. TCI
5 สุปรีดา มณิปันตี. (2560). แบบแผนสุขภาพและการดูแลเด็กในสังคมเมือง.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 24(2), 179-191. TCI
6 Charuwanno, R. & วิจิตรา กุสุมภ์. (2017). Concept Mapping: An Effective Strategy for Clinical Teaching in Nursing.  (). 21(4), 263-266. ISI
7 ขจี พงศธรวิบูลย์. (2559). การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิชาชีพการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 17(3), 1-9. TCI
8 จิรนุช งามยิ่งยศ และฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา. (2562). บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 173-184. TCI
9 อภิชญา ก้งซ่า, อนงค์นุช สารจันทร์ และสิราวรรณ กรุณา. (2562). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนย่านเขตตลิ่งชัน.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 193-202. TCI
10 กัญชรีย์ พัฒนา และปราลีณา ทองศรี. (2562). โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 132-140. TCI
11 นิตยา สุขชัยสงค์, พนิตนันท์ พรหมดำ และณัฐศิวัช ชุมฝาง. (2562). การฝึกสติต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร: การประยุกต์ใช้ใน ผู้ป่วยเบาหวาน.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 159-166. TCI
12 บุษกร สีหรัตนปทุม, รุจิรา สืบสุข และสิราวรรณ กรุณา. (2562). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันผลลัพธ์ การคลอดที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจาก การขาดธาตุเหล็กในชุมชนเขตเมือง.  (วชิรเวชสาร ). 63(0), 168-176. TCI
13 ศศวรรณ อัตถวรคุณ, นิตยา งามดี และวิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ. (2562). สุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง: ปัญหาที่ควรได้รับการดูแล.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(เพิ่ม), 174-184. TCI
14 พิรุณนภา เบ็ญพาด และปองพล คงสมาน. (2562). โภชนบำบัดในผู้ป่วยวิกฤต บทบาทท้าทายสำหรับพยาบาล.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ). 63(3), 119-230. TCI
15 ประกาย จิโรจน์กุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และญาดารัตน์ บาลจ่าย. (2561). การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 28(2), 1-10. ISI
16 วรณัน รื่นพรต. (2561). รูปแบบการพยาบาลของรอย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมบ้าน กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีบุตรยากกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข ). 32(3), 179-194. TCI
17 สุมิตตา สว่างทุกข์, สุริศาฐ์ พานทองชัย และปฤษดาพร ผลประสาร. (2562). ประสบการณ์การสอนด้วยห้องเรียนกลับด้านในการพยาบาลระยะที่ 2 ของการคลอด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 145-155. TCI
18 เพียงขวัญ ภูทอง และพีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2562). การดูแลแบบต่อเนื่องเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 156-168. TCI
19 ปิยธิดา ศรีพงษ์สุทธิ์, สุมิตตา สว่างทุกข์, เฉลิมศรี เกิดมากมี และสิราวรรณ กรุณา. (2562). แนวทางปฏิบัติการช่วยคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลในเมืองใหญ่.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 169-180. TCI
20 วนิดา เณรานนท์ และเพ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน์. (2562). การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1: กรณีศึกษา.  (วารสารเกื้อการุณย์ ). 26(2), 181-192. TCI
21 นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล และปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช. (2562). ประเด็นปัญหาและบทบาทพยาบาลในการดูแลญาติของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤตที่อาศัยในสังคมเมือง.  (วชิรสารการพยาบาล ). 21(2), 96-105. ISI
22 ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา และดวงกมล สุขทองสา. (2562). การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายหลอดเลือดดำส่วนกลาง: กรณีศึกษา.  (วชิรสารการพยาบาล ). 21(2), 87-95. ISI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.