Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.สุรเชษฐ์ บุญโชคอนันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
อีเมล surachet.b@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์

      คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2562

งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2564

  17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  กิจกรรมประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาการประกันสุขภาพให้แก่ชุมชนเมือง”

 • ปีงบประมาณ 2562

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้ดูแลภิกษุอาพาธและสูงอายุ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ และการพัฒนาสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์