Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ นางอุทุมพร แจ้งสันเทียะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล authumphon@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน


    พนักงานทั่วไป
    ผู้ปฏิบัติงาน
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา

    คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์