วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Wongsuwan, P. (Project Leader), Ngamyingyod, J. & Chiangkhong, A.   การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร . . 2567.
2 Chiangkhong, A. (Project Leader) & Thaithae, S.   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะผู้นำชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร . . 2566.
3 Riyaphun, S. (Project Leader) & Thongsong, L.   ความรอบรู้ทางสุขภาพจิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร . . 2566.
4 Manipantee, S. (Project Leader) & Kasemsiri, J.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร . . 2566.
5 Thaithae, S. (Project Leader), ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง, Phutong, P. & Chaiyo, S.   การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล กรอบความคิด แรงจูงใจ ในการดูแลสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบชีวิตวิถีใหม่ของสตรีตั้งครรภ์บริบทชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร . Thailand Science Research and Innovation. 2565.
6 Kongsa, A. (Project Leader), Tupanich, W. & Wetprasit, S.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันไลน์ รายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
7 Sawangtook, S. (Project Leader), Karuna, S. & Jittitaworn, W.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันไลน์ รายวิชาการผดุงครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
8 Prueksaanantakal, N. (Project Leader) & Daranisorn, S.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันไลน์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
9 Sriphongsut, P. (Project Leader), Sukjaem, J. & Wisanskoonwong, P.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันไลน์ รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
10 Vongareesawat, C. (Project Leader), Rujipairoch, P. & Chaiyalap, S.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันไลน์ รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
11 Manipantee, S. (Project Leader) & Chaosurin, S.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
12 Akkarawongvisit, C. (Project Leader), Rittharomya, J., Raitaeng, S. & พิสมัย พิทักษาวรากร.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์ รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
13 Cherdsuntia, V. (Project Leader), Ngamdee, N., Tupanich, W. & กนกพร แจ้งกิตติชัย.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์ รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2565.
14 Wongrostrai, Y. (Project Leader), Potjamanpong, P., Kaveenuntachai, D., Benyapad, P., นพวรรณ & เปียซื่อ .   การพัฒนารูปแบบการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชนเมือง . Thailand Science Research and Innovation. 2565.
15 Tupanich, W. (Project Leader), Ngamyingyod, J., Cherdsuntia, V., Attaworakun, S. & Pongsathonviboon, K.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้บทเรียนสอนเสริมออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันไลน์ . . 2565.
16 Chiangkhong, A. (Project Leader), Tipseankhum, ., Sukchaisong, N., Ruenprot, W. & Rujipairoch, P.   การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยวิธีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง . Thailand Science Research and Innovation. 2565.
17 Phutong, P. (Project Leader) & Jittitaworn, W.   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการผดุงครรภ์แบบต่อเนื่องร่วมกับการใช้โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนในการดูแลสตรีที่มีภาวะเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ในเขตเมือง . Thailand Science Research and Innovation. 2565.
18 Wongrostrai, Y. (Project Leader), Pongsathonviboon, K., Thaithae, S. & Thano, P.   ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ . . 2565.
19 Khongsaman, P. (Project Leader) & Deenamjued, W.   ประสบการณ์ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตเมือง . . 2565.
20 Hengyotmark, A. (Project Leader) & วิจิตรา กุสุมภ์.   ประสบการณ์ความทุกข์ทรมาน ความเครียด และการเผชิญความเครียดในสถานการณ์ที่ยากลำบากของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19: การวิจัยแบบผสานวิธี . . 2565.
21 Kaveenuntachai, D. (Project Leader), Jaiboon, S., พรจันทร์ สัยละมัย, ชุรีภร สีลกันตสูติ & อาวีวรรณ วิทยาธิกรณศักดิ์.   ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชันติดตามอาการและส่งเสริมการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล . . 2565.
22 Baurangthienthong, S. (Project Leader), Rittharomya, J., อรทัย ยินดี & สุรีรัตน์ มงคลพันธุ์.   ปัจจัยทำนายความตระหนักต่อความเสี่ยงการพลัดตกหกล้มผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเขตเมือง . . 2565.
23 Panruy, K. (Project Leader), Hengyotmark, A. & กิติพร ศรีอมรรัตนกุล.   ปัจจัยทำนายสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง . . 2565.
24 Benyapad, P. (Project Leader), จีรนันท์ บรรทัด & ปิยะรัตน์ ไพรัชเวทย์.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเขตเมือง . . 2565.
25 Jaiboon, S. (Project Leader) & อาวีวรรณ วิทยาธิกรณศักดิ์.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 . . 2565.
26 Chiangkhong, A. (Project Leader), Thongsri, P. & ยศศิริ ยศธร.   การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมือง . . 2564.
27 Chuensirimongkol, J. (Project Leader) & เลิศศิลป เอี่ยมพงษ์.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคลินิกไข้หวัด . . 2564.
28 Khongsaman, P. (Project Leader) & นางสาวจันทรา จินดา.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตึกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน . . 2564.
29 Thaidumrongdet, P. (Project Leader) & ฉวีวรรณ สระสงค์.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องผ่าตัด . . 2564.
30 Wongrostrai, Y. (Project Leader) & จินตนา แสงรุจี.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหออภิบาลแยกโรค . . 2564.
31 Akkarawongvisit, C. (Project Leader) & ณัฐพิมล วงศ์เชษฐา.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอผู้ป่วยแยกโรค 2 A . . 2564.
32 Soowit, B. (Project Leader), ดวงเนตร์ ภู่วัฒนวณิชย์, Pongsathonviboon, K., Chuensirimongkol, J., Wongrostrai, Y., Choocharn, N. & วิไลลักษณ์ เนตรประเสริฐกุล.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) . . 2564.
33 Onlamool, S. (Project Leader) & Tupanich, W.   การพัฒนาระบบบริการของห้องปฏิบัติการเสมือนจริง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2564.
34 Sriphongsut, P. (Project Leader) & Sukjaem, J.   การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: กรณีศึกษามารดาวัยรุ่น . . 2564.
35 Ngamyingyod, J. (Project Leader), Chiangkhong, A. & วีรพงษ์ พวงเล็ก.   การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ . . 2564.
36 Chumfang, N. (Project Leader) & Ngamdee, N.   การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ . . 2564.
37 Kongsa, A. (Project Leader) & Thongsri, P.   การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ . . 2564.
38 Potjamanpong, P. (Project Leader), Wongrostrai, Y., Benyapad, P., ชยุดา ขอเจริญ & กิตติกร นิลมานัต.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในเขตเมือง : การวิจัยผสานวิธี . . 2564.
39 Deenamjued, W. (Project Leader) & Potjamanpong, P.   ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2564.
40 Karuna, S. (Project Leader) & Jittitaworn, W.   ความสามารถในการฟื้นตัวกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 . . 2564.
41 Seaharattanapatum, B. (Project Leader) & Thongsri, P.   ประสบการณ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา . . 2564.
42 Khongsaman, P. (Project Leader) & จริยา สุขกลิ่น.   ประสบการณ์ของพยาบาลฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย . . 2564.
43 Thano, P. (Project Leader) & Sawangtook, S.   ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 ในช่วงสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา . . 2564.
44 อมราพร สุรการ (Project Leader), Chiangkhong, A., วีรพงษ์ พวงเล็ก & ชัยยุทธ กลีบบัว.   ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี . . 2564.
45 Rittharomya, J. (Project Leader) & Boontham, J.   ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการโลโคโมทีฟตามวิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเมือง . . 2564.
46 Kaveenuntachai, D. (Project Leader), Prueksaanantakal, N., Benyapad, P., ประทิน ชิ้นปิ่นเกลียว & ศิริชัย จิวจินดา.   ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้ในโรงพยาบาลเขตเมือง . . 2564.
47 Thaidumrongdet, P. (Project Leader), Prueksaanantakal, N., Jungpanich, A. & Daranisorn, S.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของคนไทยที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร . . 2564.
48 Chiangkhong, A. (Project Leader) & เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับบุหรี่มือสองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย . . 2564.
49 Potjamanpong, P. (Project Leader) & ชยุดา ขอเจริญ.   ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมือง . . 2564.
50 Wongrostrai, Y. (Project Leader) & Chiangkhong, A.   ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มวัยทำงาน . . 2564.
51 Phutong, P. (Project Leader) & Thaithae, S.   ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 การสนับสนุนทางสังคม การรอบรู้ด้านสุขภาพ และความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019: การวิจัยแบบผสานวิธี . . 2564.
52 Pinwihok, S. (Project Leader), วุฒิชัย แสงประกาย, อรนุช อุทัยกุล & วธมลวรรณ ยอดกลกิจ.   ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่ได้รับการผ่าตัดแบบ Endovascular treatment . . 2564.
53 Theesudapan, W. (Project Leader) & Sripromma, P.   ผลของโปรแกรมการจัดการการนอนไม่หลับต่อความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับและคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล . . 2564.
54 Thano, P. (Project Leader) & Wisanskoonwong, P.   ผลของโปรแกรมการดูแลแบบต่อเนื่อง โดยพยาบาลผดุงครรภ์ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ต่อพฤติกรรมป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเมือง . . 2564.
55 Ruenprot, W. (Project Leader), Thaithae, S. & Sriphongsut, P.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชั่นไลน์ต่อระยะเวลาและอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน . . 2564.
56 Benyapad, P. (Project Leader), Wongrostrai, Y. & Potjamanpong, P.   พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับโรคไม่ติดต่อของบุคลากรการแพทย์ในเขตเมือง . . 2564.
57 Seaharattanapatum, B. (Project Leader), ฤดี ปุงบางกะดี่, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ & กมลภู ถนอมสัตย์.   พัฒนารูปแบบกิจกรรมการควบคุมบุหรี่ทุกช่วงวัยโดยแกนนำนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมของสถาบันการศึกษาเครือข่ายภาคกลาง . . 2564.
58 Prueksaanantakal, N. (Project Leader), Kaveenuntachai, D., Benyapad, P., ชัยพร วิศิษฏ์พงศ์อารีย์ & วิทยากร ยะถาคาร.   อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน . . 2564.
59 Muksiritipanun, B. (Project Leader), Kaveenuntachai, D., ธีรพล ผังดี & เขมิกา โรจน์ทังคำ.   การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและผู้นำชุมชนในการจัดการและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานคร . National Research Council of Thailand. 2563.
60 Jittitaworn, W. (Project Leader) & Wisanskoonwong, P.   นวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อความรู้ในการคลอดปกติ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการกำกับตนเอง และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในเขตเมือง . . 2563.
61 Rittharomya, J. (Project Leader) & พรนภา เครืออ่วม.   ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อการฟื้นตัวในผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก . . 2563.
62 Khongsaman, P. (Project Leader), Wongrostrai, Y. & Akkarawongvisit, C.   การตายดี ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล . . 2562.
63 Thaithae, S. (Project Leader), ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง & Chiangkhong, A.   การถอดบทเรียนสุขภาวะที่ดีของชุมชนเลิศสุขสม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร . . 2562.
64 Attaworakun, S. (Project Leader), Cherdsuntia, V. & Tupanich, W.   การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom เรื่องการทำแผนที่ชุมชนสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2562.
65 Thaithae, S. (Project Leader), ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง, เพ็ญจมาศ คำธนะ, วริยา อรรถเมธากุล, ทิวา มหาพรหม, Suebsook, R. & Kiriyangam, K.   การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีผู้สูงอายุ . . 2562.
66 Wisanskoonwong, P. (Project Leader), Sukjaem, J. & Ruenprot, W.   การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดในการปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก: ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยฝากครรภ์ . . 2562.
67 Pongsathonviboon, K. (Project Leader), Lhaosupab, N., Panthongchai, S., Soowit, B. & Akkarawongvisit, C.   ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ การวิจัยแบบผสม . . 2562.
68 Kiriyangam, K. (Project Leader), Kaveenuntachai, D., Charuwanno, R. & วณิดา มงคลสินธ์ุ.   ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในเขตกรุงเทพมหานคร . . 2562.
69 Baljay, Y. (Project Leader), Srangthaisong, D. & จิราพร เกศพิชญวัฒนา.   ประสบการณ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมเมือง . . 2562.
70 Thano, P. (Project Leader) & Wisanskoonwong, P.   ผลของการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดต่ออภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลในห้องคลอด . . 2562.
71 Choocharn, N. (Project Leader) & ภานุวัฒน์ นิ่มนวล.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ของเด็กปฐมวัยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร . . 2562.
72 Wongsuwan, P. (Project Leader) & Sukchaisong, N.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร . . 2562.
73 Deenamjued, W. (Project Leader), Muksiritipanun, B. & Wongrostrai, Y.   การประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2561.
74 Nooake, W. (Project Leader) & Thongsong, L.   การพัฒนาชุดกิจกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น . . 2561.
75 Suebsook, R. (Project Leader), เกศแก้ว วิมนมาลา, Panthongchai, S. & Polprasarn, P.   การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภืวัยรุ่นในเขตเมือง . . 2561.
76 Choocharn, N. (Project Leader), สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี & Kasemsiri, J.   การศึกษาผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปี 2559 . . 2561.
77 Akkarawongvisit, C. (Project Leader), Pongsathonviboon, K., ปวีณา & งามเงิน .   การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนาอุบัติการณ์และประวัติความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม โรงพยาบาลตากสิน . . 2561.
78 Sukjaem, J. (Project Leader) & Sriphongsut, P.   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร . . 2561.
79 Wongrostrai, Y. (Project Leader) & Deenamjued, W.   ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2561.
80 Baljay, Y. (Project Leader), แสงอุษณีย์ นวะมะรัตน์ , Sinudompol, S. & Daranisorn, S.   ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในสังคมเมือง : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ . . 2561.
81 Thaithae, S. (Project Leader), สุสัณหา ยิ้มแย้ม , ปฤษดาพร & ผลประสาร .   ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหกเดือนแรกของมารดาวัยรุ่นไทย . . 2561.
82 Jearawattanakul, S. (Project Leader) & Sinudompol, S.   ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2561.
83 Potjamanpong, P. (Project Leader), Wongrostrai, Y., Trakoolugamden, B. & Sukthongsa, D.   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการล่าช้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด เอสทียก ของโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2561.
84 Kerdmakmee, C. (Project Leader) & Baljay, Y.   มุมมองทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความตาย:กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในเขตเมือง . . 2561.
85 ยุพา วงศ์รสไตร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ขจี พงศธรวิบูลย์, ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล & เสาวลักษณ์ ทำมาก.   การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2560.
86 Chiangkhong, A. (Project Leader), Yoryuenyong, C. & Hengyotmark, A.   การพัฒนาระบบสุขภาพที่ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสู่ระดับวิจารณญาณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร . . 2560.
87 Srisaeng, P. (Project Leader) & Deenamjued, W.   ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี . . 2560.
88 Riyaphun, S. (Project Leader), Chaiyalap, S., ญาดา & ประคองยศ .   ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลบุคคลที่ป่วยโรคจิตเภทของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช เขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี . . 2560.
89 Yoryuenyong, C. (Project Leader) & Cheryklinput, N.   ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยผสานวิธี . . 2560.
90 Kiatlertdecha, T. (Project Leader), Sarachan, A. & Thongsri, P.   ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ เขตกรุงเทพมหานคร . . 2560.
91 Lhaosupab, N. (Project Leader), Prueksaanantakal, N. & Yaprom, C.   ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มผู้ใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยผสานวิธี . . 2560.
92 Thongsong, L. (Project Leader) & Nooake, W.   ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนของเด็กวัยเรียนเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี . . 2560.
93 Muksiritipanun, B. (Project Leader), Hengyotmark, A. & Srangthaisong, D.   ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงในเขตเมือง . . 2560.
94 Chainakin, P. (Project Leader), Sukjaem, J. & Prammanee, M.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต่อความรู้และทักษะในการป้องกัน และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล . . 2560.
95 Thongsri, P. (Project Leader), Chiangkhong, A. & ธนยศ สุมาลย์โรจน์.   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตำรวจนครบาลที่ปฎิบัติงานด้านจราจร . . 2560.
96 Charuwanno, R. (Project Leader) & Chirasopone, J.   การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย อายุรกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล . . 2559.
97 Trakoolugamden, B. (Project Leader), วณิดา มงคลสินธุ์ & Srangthaisong, D.   การประเมินหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2559.
98 Wetprasit, S. (Project Leader), , . & ทัศนีย์ ทองประทีป.   การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคองอาการของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ . . 2559.
99 Wisanskoonwong, P. (Project Leader), Sawangtook, S. & Prammanee, M.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริม ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊คกรุ๊ปในวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 . . 2559.
100 Pongsathonviboon, K. (Project Leader), Chuensirimongkol, J. & Wongrostrai, Y.   การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2559.
101 Chuensirimongkol, J. (Project Leader), Tupanich, W., Chaiyalap, S., Yoryuenyong, C. & ศิริพร ครุฑกาศ.   การศึกษาติดตามการดำเนินงานทีมดูแลครอบครัว กรุงเทพมหานคร . . 2559.
102 Chaiyalap, S. (Project Leader), วณิดา มงคลสินธิ์, Tupanich, W., กิตติ ไชยลาภ & รัตนา บรรณาธรรม.   การศึกษาสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ความต้องการและการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร . . 2559.
103 Charuwanno, R. (Project Leader), Wisanskoonwong, P., Chirasopone, J., Vongareesawat, C., Tipseankhum, ., Wongrostrai, Y., Krethong, P. & Trakoolugamden, B.   ความต้องการศึกษาต่อทางการพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร . . 2559.
104 สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น & เจริญศรี พุ่มพวง.   ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโอกาศเสี่ยงสูง ศูนย์บริการสาธาณณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา . กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2559.
105 Trakoolugamden, B. (Project Leader) & Wongteerasup, S.   ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2559.
106 Soowit, B. (Project Leader), Wetprasit, S., Pongsathonviboon, K. & Lhaosupab, N.   ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2559.
107 Chiangkhong, A. (Project Leader), Thongsri, P. & , .   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยแบบผสานวิธี . . 2559.
108 เสาวลักษณ์ ทำมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), ยุพา วงศ์รสไตร, บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, พิสมัย พิทักษาวรากร, นาวิน สุรภักดี & ปราโมทย์ ภาภักดี.   สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2559.
109 Chewwattana, W. (Project Leader) & Manipantee, S.   การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร . . 2558.
110 Soowit, B. (Project Leader), Pongsathonviboon, K., กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์, สมพร เชยคนชม, นวลนิตย์ อนุพงศ์, พิรมภ์ มูลนางเดียว, ยงยุธ เจริญผล, อุสา สังข์สอาด, กัญธิมา ศรีวิชัย, ปริยา คำประดำ & ละมุล พานิช.   การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพในผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร . . 2558.
111 Muksiritipanun, B. (Project Leader), Pongsathonviboon, K., Soowit, B., อำพันธ์ เจนสุวรรณ์ & Wongrostrai, Y.   การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2558.
112 สมบัติ ริยาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิยดา ภู่อนุสาสน์ & ญาดา ประคองยศ.   การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตผ้สูงอายุ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร . พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยฯ. 2558.
113 Chaiyalap, S. (Project Leader), Riyaphun, S. & Vongareesawat, C.   กิจกรรมบูรณาการความรู้ทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการป้องกันและควบคุมบุหรี่ของแกนนำนักศึกษาพยาบาล . . 2558.
114 พนิตนันท์ & พรหมดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร . พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยฯ. 2558.
115 Jungpanich, A. (Project Leader) & Srisailuan, O.   ผลของการใช้วิดีทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช . . 2558.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ