วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Jittithawon, W., Deborah Fox, Christine Catling, Caroline & S. (2019).  Recognising the challenges of providing care for Thai pregnant adolescents: Healthcare professionals’ views .  Women and Birth32(2), 1-9. ISI
2 สุณี เวชประสิทธิ์, ปุณรดา พวงสมัย และทัศนีย์ ทองประทีป. (2562).  การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 1-9. TCI
3 ยุพา วงศ์รสไตร, ขจี พงศธรวิบูลย์ และปฏิพร บุณยพัฒน์กุล. (2562).  การประเมินสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 1-9. TCI
4 วราภรณ์ ดีน้ำจืด และภัทร์ธนิตา ศรีแสง. (2562).  ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ .  วชิรเวชสาร63, 73-82. TCI
5 แสงเทียน เจียรวัฒนากุล และสิริรัก สินอุดมผล. (2562).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 1-9. TCI
6 วราภรณ์ ดีน้ำจืด, สุธีกาญจน์ ไชยลาภ และKitti Chaiyalap. (2562).  ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมือง .  วชิรเวชสาร63, 83-92. TCI
7 วัลยา ตูพานิช และปราลีณา ทองศรี. (2562).  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถในตนเอง พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน .  วชิรเวชสาร63, 93-104. TCI
8 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ. (2562).  สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสาร63, 114-122. TCI
9 นิตยา งามดี, ศศวรรณ อัตถวรคุณ และวิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ. (2562).  สุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง: ปัญหาที่ควรได้รับการดูแล .  วชิรเวชสาร63, 177-184. TCI
10 Montaisong, D. (2018).  Nurses’ Experiences Providing Care for People with Dementia: An Integrative Literature Review .  Journal of Nursing & care7(2), 1-6. ISI
11 Nonglak Chetpakdeechit, Somchit Niputhuttapong, Ranu Kwanyuen, Baljay, Y. & Chutima Thongwachira. (2018).  Relationship between perceptions of health status, needs, expectations, ability for self-care among elderly people dwelling at Community in Khet Bang Phlat in Bangkok of Thailand .  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences8(3), 22-43. ISI
12 Sue L. Hritz. , Ya-Fen Wang. & Akkarawongvisit, C. (2018).  Exploring cultural Health Practice at Midwestern University .  Holistic Nursing Practice32(5), 268-274. ISI
13 รัตนา จารุวรรโณ, พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ และจารุภา จิรโสภณ. (2561).  การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุรกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(1), 142-153. ISI
14 เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น, วณิดา มงคลสินธุ์ และดลนภา สร่างไธสง. (2561).  การประเมินหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 210-228. TCI
15 ขจี พงศธรวิบูลย์, จริยา ชื่นศิริมงคล และยุพา วงศ์รสไตร. (2561).  การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 40-55. TCI
16 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ, จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ และสมบัติ ริยาพันธ์. (2561).  กิจกรรมส่งเสริมประการณ์วิชาชีพในการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะการป้องกันพิษภัยจากบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาล67(1), 33-39. ISI
17 รัตนา จารุวรรโณ, พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, จารุภา จิรโสภณ, จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์, พวงผกา กรีทอง และเบญจมาศ ตระกูลงามเด่น. (2561).  ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลของ พยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 7-23. TCI
18 เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, ขจี พงศธรวิบูลย์, บุญทิวา สู่วิทย์, อำพันธ์ เจนสุวรรณ์ และยุพา วงศ์รสไตร. (2561).  ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความต้องการจำาเป็นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์38(1), 63-76. TCI
19 ปราลีณา ทองศรี, อารยา เชียงของ และธนยศ สุมาลย์โรจน. (2561).  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตำรวจจราจรเขตนครบาล .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข32(1), 59-76. TCI
20 บุญทิวา สู่วิทย์, สุณี เวชประสิทธิ์, ขจี พงศธรวิบูลย์ และนิรมนต์ เหลาสุภาพ. (2561).  ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลทหารบก19(1), 210-220. TCI
21 ภัททิยา จันทเวช, จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม และมณีรัตน์ พราหมณี. (2561).  ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ และทักษะในการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้น แก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา11(2), 29-45. TCI
22 สุภาพ ไทยแท้, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา และวินัย ดำสุวรรณ. (2561).  โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำอาจารย์ และภำวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก19(1), 105-114. TCI
23 อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และชะไมพร ธรรมวาสี. (2561).  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสานวิธี .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข32(2), 1-22. TCI
24 เสาวลักษณ์ ทำมาก, ยุพา วงศ์รสไตร, บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, พิสมัย พิทักษาวรากร, นาวิน สุรภักดี และปราโมทย์ ภาภักดี. (2561).  สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 168-184. TCI
25 รุจิรา สืบสุข, วลัยพร ศิริภิรมย และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2560).  กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 7-27. TCI
26 บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์, จิตติกานต์ สุทธิศิริ, นวลนิตย์ อนุพงศ์, พิรมภ์ มูลนางเดียว, ยงยุธ เจริญผล, อุสา สังข์สอาด, กัญธิมา ศรีวิชัย และปริยา คำประดำ. (2560).  การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพ ในผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 82-97. TCI
27 บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, ชูจิต หวังขจรเกียรติ และสุณี เวชประสิทธิ์. (2560).  การประเมินควำมต้องการจำเป็นของความผาสุกทำงจิตวิญญาณ ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยำบำล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลทหารบก18(2), 194-202. TCI
28 อารยา เชียงของ, พัชรี ดวงจันทร์, อังศินันท์ และอินทรกำแหง . (2560).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานวัยผู้ใหญ่: ประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ทางสุขภาพ .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 162-178. TCI
29 เสาวลักษณ์ ทำมาก และบุญทิวา สู่วิทย์. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 51-66. TCI
30 เบญญาภา มุกสิริทิพานัน. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลรายวิชาการดูแลแบบประคับประคอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลทหารบก12(2), 149-158. TCI
31 จารุภา จิรโสภณ, พัชรี ดวงจันทร และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 179-196. TCI
32 Tipseankhum, N., Tassanee Tongprateep, David. A. Forrester & Pimpan Silpasuwun. (2016).  Experiences of People with Advanced Cancer in Home-Based Palliative Care .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(3), 238-251. ISI
33 Wongrostrai, Y., Warunee Fongkaew, Nitaya Pinyokham, Sandra & K. (2016).  A Qualitative Study of Factors Affecting Sustainable Implementation of a Mechanical Ventilation Weaning Protocol .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(2), 132-147. ISI
34 วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา และสุปรีดา มณิปันตี. (2559).  การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 51-68. TCI
35 สาระ มุขดี, ขจี พงศธรวิบูลย์ และยิ่งศักดิ์ เพชรนิล. (2559).  การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 97-106. ISI
36 วัลยา ตูพานิช, อุบล นามพันธ์ และสมใจ วินิจกุล. (2559).  ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติ ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก17(1), 17-25. TCI
37 เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และสุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์. (2559).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 199-216. TCI
38 แสงเทียน เจียรวัฒนากุล และสิริรัก สินอุดมผล. (2559).  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 7-29. TCI
39 วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ และสุปรีดา มณิปันตี. (2559).  ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ด้านร่างกายในการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 120-133. TCI
40 อภิสรา จังพานิช และอรชร ศรีไทรล้วน. (2558).  ผลของการใช้วีดิทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการ ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ .  วารสารเกื้อการุณย์22(1), 17-34. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ