วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ปองพล คงสมาน และจันทรา จินดา. (2565).  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตึกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน .  วารสารพยาบาลทหารบก23(1), 159-168. ISI
2 ชนิภา ยอยืนยง, อารยา เชียงของ และนลิณี เชยกลิ่นพุฒ. (2565).  ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัย และการบาดเจ็บจากการทำงาน: กรณีศึกษาพนักงานจัดเรียงสินค้า .  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ15(1), 40-57. ISI
3 Neranon, W. & Thongsong, L. (2021).  Development of a computer-assisted instructional package for life skills to prevent risky sexual behaviors in early adolescents, Bangkok, Thailand .  F1000Research10(online), 1-17. ISI
4 Thaithae, S., Chiangkhong, A. & Pridsadaporn Polprasarn. (2021).  Self-Reliant Community Development in a Semi-Urban Area of Bangkok: A Case Study of Community Well-Being .  The Journal of Behavioral Science16(2), 114-127. ISI
5 Thaithae, S., Susanha Yimyam & Polprasarn, P. (2021).  Factors Predicting Six Months Breastfeeding among Thai Adolescent Mothers .  international breastfeeding journal0(online), 1-13. SJR
6 ปองพล คงสมาน, ยุพา วงศ์รสไตร และจุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์. (2564).  การตายดี ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก22(2), 95-104. ISI
7 สมบัติ ริยาพันธ์, นิยดา ภู่อนุสาสน์ และญาดา ประคองยศ. (2564).  การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง65(2), 143-152. TCI
8 พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม และวรณัน รื่นพรต. (2564).  การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยฝากครรภ์:การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(1), 234-249. ISI
9 สุรินทร์รัตน์ บัวเร่งเทียนทอง และอรทัย ยินดี. (2564).  การศึกษาความเสี่ยง ความกลัวการหกล้ม และแนวทางการจัดการป้องกันการพลัดตกหกล้มผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ .  วชิรสารการพยาบาล23(2), 30-43. ISI
10 ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา, อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และอนุงค์นุช สารจันทร์. (2564).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก:กรณีศึกษาการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(1), 211-221. ISI
11 นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, จุฬาพร ยาพรม และอารยา เชียงของ. (2564).  ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผุ้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเงื่อนไขของการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ .  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร27(1), 122-135. TCI
12 ปองพล คงสมาน และจริยา สุขกลิ่น. (2564).  ประสบการณ์ของพยาบาลฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย .  วารสารเกื้อการุณย์28(2), 105-117. TCI
13 พนิตนันท์ พรหมดำ และนิตยา สุขชัยสงค์. (2564).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมรับประทานยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก32(2), 131-145. ISI
14 สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และเจริญศรี พุ่มพวง. (2564).  ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโอกาสเสี่ยงสูง .  วารสารแพทย์นาวี48(3), 631-649. TCI
15 ยุทธนา แยบคาย และวัลยา ตูพานิช. (2564).  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครประจำครอบครัว จังหวัดสุโขทัย .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(1), 34-42. ISI
16 ภัทรสิริ พจมานพงศ์ และวิชุดา ขอเจริญ. (2564).  ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมือง .  วารสารแพทย์นาวี48(3), 685-702. TCI
17 สุภาพ ไทยแท้, ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง และทิวา มหาพรหม. (2564).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร .  วารสารแพทย์นาวี48(2), 393-406. TCI
18 อารยา เชียงของ, ชนิภา ยอยืนยง และอรุณี เฮงยศมาก. (2564).  อนาคตภาพ : แนวทางการให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก32(2), 217-232. ISI
19 Thongsong, L. & Neranon, W. (2020).  A causal relationship model of health literacy and health behavior for obesity prevention among primary school students in Bangkok, Thailand .  F1000Research9(online), 1342-1352. ISI
20 ยุพา วงศ์รสไตร, ขจี พงศธรวิบูลย์, ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล, เสาวลักษณ์ ทำมาก และจุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์. (2563).  การประเมินผลลัพธ์ของการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช: วิจัยเชิงคุณภาพ .  วารสารเกื้อการุณย์27(2), 36-49. TCI
21 วราภรณ์ ดีน้ำจืด, ยุพา วงศ์รสไตร และเบญญาภา มุกสิริทิพานัน. (2563).  การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์27(2), 20-35. TCI
22 พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, สุมิตตา สว่างทุกข์ และมณีรัตน์ พราหมณี. (2563).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริมผ่านสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กกรุ๊ปวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ38(1), 97-106. ISI
23 สุณี เวชประสิทธิ์, สุณี เวชประสิทธิ์ และกฤตสุชิน พลเสน. (2563).  การพึ่งตนเองของผู้สูงอายุตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม .  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย11(2), 1-11. TCI
24 จริยา ชื่นศิริมงคล, วัลยา ตูพานิช, สุธีกาญจน์ ไชยลาภ, ชนิภา ยอยืนยง และศิริพร ครุฑกาศ. (2563).  การศึกษาติดตามการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว กรุงเทพมหานคร .  วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง64(1), 59-70. TCI
25 นุศ ทิพย์แสนคำ. (2563).  การศึกษาพยาบาลด้านการดูแลแบบประคับประคอง .  วารสารเกื้อการุณย์27(1), 98-115. TCI
26 นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, จุฬาพร ยาพรม และอารยา เชียงของ. (2563).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก31(1), 80-94. ISI
27 ยุพา วงศ์รสไตร และวราภรณ์ ดีน้ำจืด. (2563).  ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา13(1), 43-57. TCI
28 ปองพล คงสมาน, จิราพร เกศพิชญวัฒนา และจรรยา ฉิมหลวง. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของญาติ ผู้ดูแลเกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม .  วารสารเกื้อการุณย์27(1), 85-97. TCI
29 ปาริชาติ ทาโน และพีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2563).  ผลของการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดต่ออภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลในห้องคลอด .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(2), 398-408. ISI
30 Chiangkhong, A., Pattana, K., Patcharee Duangchan & Ann Macaskill. (2019).  Effectiveness of Health Literacy through Transformative Learning of Glycemic Control in Diabetic Adults .  The Journal of Behavioral Science14(3), 49-61. ISI
31 กิตติกร นิลมานัต, มลธิรา อุดชุมพิสัย, ภัทรสิริ พจมานพงศ์, นิภา นิยมไทย และ . (2562).  การดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านในบริบทภาคใต้ .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 76-93. TCI
32 สุณี เวชประสิทธิ์, ปุณรดา พวงสมัย และทัศนีย์ ทองประทีป. (2562).  การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 170-186. TCI
33 ยุพา วงศ์รสไตร, ขจี พงศธรวิบูลย์, ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล, เสาวลักษณ์ ทำมาก และจุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์. (2562).  การประเมินสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 153-169. TCI
34 ฉัตรวลัย ใจอารีย์ และอารยา เชียงของ. (2562).  การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 22-37. TCI
35 ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา, อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และอนงค์นุช สารจันทร์. (2562).  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ เขตกรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(เพิ่มเติม), 31-42. TCI
36 วราภรณ์ ดีน้ำจืด และภัทร์ธนิตา ศรีแสง. (2562).  ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ .  วชิรเวชสาร63(เพิ่มเติม), 73-82. TCI
37 ภัทร์ธนิตา ศรีแสง และวราภรณ์ ดีน้ำจืด. (2562).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร : การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด .  วารสารพยาบาลทหารบก20(2), 340-350. ISI
38 ชนิภา ยอยืนยง, นลิณี เชยกลิ่นพุฒ และอารยา เชียงของ. (2562).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 7-21. TCI
39 ภัทรสิริ พจมานพงศ์. (2562).  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยแบ่งตามลักษณะองค์ประกอบด้านร่างกายของผู้สูงอายุสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม20(39), 73-87. ISI
40 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, ดลนภา สร่างไธสง และเฉลิมศรี เกิดมากมี. (2562).  ประสบการณ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมเมือง .  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย9(3), 350-364. ISI
41 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน, สิริรัก สินอุดมผล, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และสุดคะนึง ดารานิษร. (2562).  ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในสังคมเมือง: ชมรมผู้สูงอายุ .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(6), 443-454. TCI
42 แสงเทียน เจียรวัฒนากุล และสิริรัก สินอุดมผล. (2562).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 55-75. TCI
43 ภัทรสิริ พจมานพงศ์, ดวงกมล สุขทองสา, เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และยุพา วงศ์รสไตร. (2562).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการล่าช้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตามชนิดเอสทียก ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 159-175. ISI
44 วัลยา ตูพานิช, สุธีกาญจน์ ไชยลาภ และกิตติ ไชยลาภ. (2562).  ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมือง .  วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(พิเศษ), 83-92. TCI
45 สุนิดา ชัยติกุล และพีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2562).  ผลของการจัดท่าศีรษะสูงร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวด และระยะเวลาของระยะปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(3), 39-48. ISI
46 วิจิตรา กุสุมภ์ และอรุณี เฮงยศมาก. (2562).  ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี8(1), 187-196. TCI
47 วัลยา ตูพานิช และปราลีณา ทองศรี. (2562).  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถในตนเอง พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน .  วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(เพิ่มเติม), 93-104. TCI
48 อรสา นําชัยศรีค้า และสุภาพ ไทยแท้. (2562).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 78-92. TCI
49 ญาดารัตน์ บาลจ่าย และเฉลิมศรี เกิดมากมี. (2562).  มุมมองทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความตาย :กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในเขตเมือง .  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์15(เพิ่มเติม), 15-31. ISI
50 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ. (2562).  สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสาร63(พิเศษ), 113-122. TCI
51 Nonglak Chetpakdeechit, Somchit Niputhuttapong, Ranu Kwanyuen, Baljay, Y. & Chutima Thongwachira. (2018).  Relationship between perceptions of health status, needs, expectations, ability for self-care among elderly people dwelling at Community in Khet Bang Phlat in Bangkok of Thailand .  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences8(3), 22-43. ISI
52 Sue L. Hritz. , Ya-Fen Wang. & Akkarawongvisit, C. (2018).  Exploring Cultural Health Practices at a Midwestern University .  Holistic Nursing Practice32(5), 268-274. ISI
53 รัตนา จารุวรรโณ และจารุภา จิรโสภณ. (2561).  การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุรกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(1), 142-153. ISI
54 ปาริชาติ ทาโน, ศิริชัย กาญจนาวาสี และโชติกา ภาษีผล. (2561).  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดอภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 7-20. TCI
55 เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น, วณิดา มงคลสินธุ์ และดลนภา สร่างไธสง. (2561).  การประเมินหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 210-228. TCI
56 ขจี พงศธรวิบูลย์, จริยา ชื่นศิริมงคล และยุพา วงศ์รสไตร. (2561).  การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 40-55. TCI
57 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ, จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ และสมบัติ ริยาพันธ์. (2561).  กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะการป้องกันพิษภัยจากบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาล67(1), 33-39. ISI
58 รัตนา จารุวรรโณ, พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, จารุภา จิรโสภณ, จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์, นุศ ทิพย์แสนคำ, ยุพา วงศ์รสไตร, พวงผกา กรีทอง และเบญจมาศ ตระกูลงามเด่น. (2561).  ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 7-24. TCI
59 เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, ขจี พงศธรวิบูลย์, บุญทิวา สู่วิทย์, อำพันธ์ เจนสุวรรณ์ และยุพา วงศ์รสไตร. (2561).  ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความต้องการจำเป็นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์38(1), 63-76. TCI
60 ปราลีณา ทองศรี, อารยา เชียงของ และธนยศ สุมาลย์โรจน. (2561).  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตำรวจจราจรเขตนครบาล .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข32(1), 59-76. TCI
61 รัตนา จารุวรรโณ, จารุภา จิรโสภณ และกาญจนา กิริยางาม. (2561).  ประสบการณ์การรับส่งเวรของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย11(1), 128-144. TCI
62 ศิริพร ครุฑกาศ, รังศิมา วงษ์สุทิน, นงณภัทร รุ่งเนย, จริยา ชื่นศิริมงคล และพรทิวา เฉลิมวิภาส. (2561).  ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี29(1), 126-137. ISI
63 Soowit, B., Wetprasit, S., Pongsathonviboon, K. & Lhaosupab, N. (2018).  Effects of Using Learning Model for Promoting the Holistic Palliative care among Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses19(1), 210-220. ISI
64 ภัททิยา จันทเวช, จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม และมณีรัตน์ พราหมณี. (2561).  ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ และทักษะในการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้น แก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา11(2), 29-45. TCI
65 อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และชะไมพร ธรรมวาสี. (2561).  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสานวิธี .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข32(2), 1-22. TCI
66 เสาวลักษณ์ ทำมาก, ยุพา วงศ์รสไตร, บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, พิสมัย พิทักษาวรากร, นาวิน สุรภักดี และปราโมทย์ ภาภักดี. (2561).  สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 168-184. TCI
67 รุจิรา สืบสุข, วลัยพร ศิริภิรมย และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2560).  กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 7-27. TCI
68 บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์, จิตติกานต์ สุทธิศิริ, นวลนิตย์ อนุพงศ์, พิรมภ์ มูลนางเดียว, ยงยุธ เจริญผล, อุสา สังข์สอาด, กัญธิมา ศรีวิชัย, ปริยา คำประดำ และละมุล พานิช. (2560).  การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพ ในผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 82-97. TCI
69 Soowit, B., Pongsathonviboon, K., Chujit Wangkachornkiat & Wetprasit, S. (2017).  Needs Assessment of Spiritual Well-being in Head and Neck Cancer Patients, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses18(2), 194-202. ISI
70 พนิตนันท์ พรหมดำ. (2560).  การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยา และพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา10(1), 90-104. TCI
71 อารยา เชียงของ, พัชรี ดวงจันทร์, อังศินันท์ และอินทรกำแหง . (2560).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานวัยผู้ใหญ่: ประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ทางสุขภาพ .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 162-178. TCI
72 เสาวลักษณ์ ทำมาก และบุญทิวา สู่วิทย์. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 51-66. TCI
73 Muksiritipanun, B. (2017).  Factors Predicting Nursing Student’s Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Palliative Care Course, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindhadhiraj University .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses18(2), 149-158. ISI
74 Wongrostrai, Y., Warunee Fongkaew, Nitaya Pinyokham, Sandra & K. (2016).  A Qualitative Study of Factors Affecting Sustainable Implementation of a Mechanical Ventilation Weaning Protocol .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(2), 132-147. ISI
75 วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา และสุปรีดา มณิปันตี. (2559).  การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 51-68. TCI
76 สาระ มุขดี, ขจี พงศธรวิบูลย์ และยิ่งศักดิ์ เพชรนิล. (2559).  การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 97-106. ISI
77 วัลยา ตูพานิช, อุบล นามพันธ์ และสมใจ วินิจกุล. (2559).  ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติ ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก17(1), 17-25. ISI
78 เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และสุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์. (2559).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 199-216. TCI
79 สมใจ วินิจกุล และนุศ ทิพย์แสนคำ. (2559).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน .  วารสารสาธารณสุขศาสตร์46(1), 5-15. TCI
80 แสงเทียน เจียรวัฒนากุล และสิริรัก สินอุดมผล. (2559).  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 7-30. TCI
81 วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ และสุปรีดา มณิปันตี. (2559).  ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ด้านร่างกายในการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 120-134. TCI
82 Pongsathonviboon, K., Siridej Sujiva & Suwimon Wongwanich. (2015).  FUTURE IMPACT OF THE CHANGE OF STATUS TO THE AUTONOMOUS UNIVERSITY SYSTEM OF FACULTY OF NURSING .  Procedia - Social and Behavioral Sciences0(191), 1152-1156. ISI
83 บุญทิวา สู่วิทย์, เสาวลักษณ์ ทำมาก, นิรมนต์ เหลาสุภาพ และพิสมัย พิทักษาวรากร. (2558).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลทหารบก16(2), 41-49. ISI
84 บุญทิวา สู่วิทย์, อมรรัตน์ เสตสุวรรณ, นิรมนต์ เหลาสุภาพ และนงนาฏ จงธรรมานุรักษ์. (2558).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในปีการศึกษา 2555 – 2556 .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 71-90. TCI
85 พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ และสุมิตตา สว่างทุกข์. (2558).  การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนกลับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในห้องคลอด: วิจัยเชิงคุณภาพ .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 57-70. TCI
86 สุมิตตา สว่างทุกข์ และปาริชาติ ทาโน. (2558).  การศึกษาการตระหนักรู้ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 41-56. TCI
87 สุปรีดา มณิปันตี และวิไล วิวัฒน์ชาญกิจ. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้รายวิชาการดูแลแบบผสมและการบำบัดทางเลือก .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 91-106. TCI
88 ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ดวงเนตร ธรรมกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน, จริยา ชื่นศิริมงคล และศิริพร ครุฑกาศ. (2558).  ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ9(1), 52-62. TCI
89 อภิสรา จังพานิช และอรชร ศรีไทรล้วน. (2558).  ผลของการใช้วีดิทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการ ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ .  วารสารเกื้อการุณย์22(1), 17-34. TCI
90 จินตนา ฤทธารมย์ และวิไลภรณ์ อู่ตะเภา. (2558).  ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายแบบผสมผสานต่อระดับความวิตกกังวลและระดับความปวด ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม .  วารสารชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย20(1), 16-34. Other
91 จินตนา ฤทธารมย์ และวิไลภรณ์ อู่ตะเภา. (2553).  ความปวด การจัดการความปวด อุปสรรคและความพึงพอใจในการจัดการความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง .  วารสารชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย15(1), 32-43. Other
92 จินตนา ฤทธารมย์. (2552).  การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยเรื้อรัง: ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ .  วารสารสภาการพยาบาล24(1), 62-76. TCI
93 จินตนา ฤทธารมย์. (2545).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อระดับความเจ็บปวดและการสูญเสียความสามารถในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง .  วารสารพยาบาลศาสตร์20(2), 13-22. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ