วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, สุมิตตา สว่างทุกข์ และมณีรัตน์ พราหมณี. (2563).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริมผ่านสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กกรุ๊ปวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ38(1), 97-106. ISI
2 นุศ ทิพย์แสนคำ. (2563).  การศึกษาพยาบาลด้านการดูแลแบบประคับประคอง .  วารสารเกื้อการุณย์27(1), 98-115. TCI
3 นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, จุฬาพร ยาพรม และอารยา เชียงของ. (2563).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก1(31), 80-94. ISI
4 ยุพา วงศ์รสไตร และวราภรณ์ ดีน้ำจืด. (2563).  ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา13(1), 43-57. TCI
5 ปองพล คงสมาน, จิราพร เกศพิชญวัฒนา และจรรยา ฉิมหลวง. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของญาติ ผู้ดูแลเกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม .  วารสารเกื้อการุณย์27(1), 85-97. TCI
6 Chiangkhong, A., Pattana, K., Patcharee Duangchan & Ann Macaskill. (2019).  Effectiveness of Health Literacy through Transformative Learning of Glycemic Control in Diabetic Adults .  The Journal of Behavioral Science14(3), 49-61. ISI
7 Jittitaworn, W., Deborah Fox, Christine Catling, Caroline & S. (2019).  Recognising the challenges of providing care for Thai pregnant adolescents: Healthcare professionals’ views .  Women and Birth32(3), 1-9. ISI
8 กิตติกร นิลมานัต, มลธิรา อุดชุมพิสัย, ภัทรสิริ พจมานพงศ์, นิภา นิยมไทย และ . (2562).  การดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านในบริบทภาคใต้ .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 76-93. TCI
9 สุณี เวชประสิทธิ์, ปุณรดา พวงสมัย และทัศนีย์ ทองประทีป. (2562).  การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 170-186. TCI
10 ยุพา วงศ์รสไตร, ขจี พงศธรวิบูลย์, ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล, เสาวลักษณ์ ทำมาก และจุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์. (2562).  การประเมินสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 153-169. TCI
11 ฉัตรวลัย ใจอารีย์ และอารยา เชียงของ. (2562).  การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 22-51. TCI
12 ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา, อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และอนงค์นุช สารจันทร์. (2562).  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ เขตกรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(เพิ่มเติม), 31-42. TCI
13 ปฤษดาพร ผลประสาร, จันทรรัตน์ เจริญสันติ และพรรณพิไล ศรีอาภรณ์. (2562).  การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เวลาของการรับรู้การตั้งครรภ์ และการฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 107-120. TCI
14 วราภรณ์ ดีน้ำจืด และภัทร์ธนิตา ศรีแสง. (2562).  ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ .  วชิรเวชสาร63(เพิ่มเติม), 73-82. TCI
15 ภัทร์ธนิตา ศรีแสง และวราภรณ์ ดีน้ำจืด. (2562).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร : การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด .  วารสารพยาบาลทหารบก20(2), 340-350. ISI
16 ชนิภา ยอยืนยง, นลิณี เชยกลิ่นพุฒ และอารยา เชียงของ. (2562).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 7-21. TCI
17 ภัทรสิริ พจมานพงศ์. (2562).  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยแบ่งตามลักษณะองค์ประกอบด้านร่างกายของผู้สูงอายุสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม20(39), 73-87. ISI
18 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, ดลนภา สร่างไธสง และเฉลิมศรี เกิดมากมี. (2562).  ประสบการณ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมเมือง .  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย9(3), 350-364. ISI
19 ญาดารัตน์ บาลจ่าย, แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน, สิริรัก สินอุดมผล, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และสุดคะนึง ดารานิษร. (2562).  ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในสังคมเมือง: ชมรมผู้สูงอายุ .  วชิรเวชสาร63(6), 0-0. TCI
20 แสงเทียน เจียรวัฒนากุล และสิริรัก สินอุดมผล. (2562).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์26(1), 55-75. TCI
21 ภัทรสิริ พจมานพงศ์, ดวงกมล สุขทองสา, เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และยุพา วงศ์รสไตร. (2562).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการล่าช้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตามชนิดเอสทียก ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 159-175. ISI
22 วัลยา ตูพานิช, สุธีกาญจน์ ไชยลาภ และกิตติ ไชยลาภ. (2562).  ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมือง .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(เพิ่มเติม), 83-92. TCI
23 สุนิดา ชัยติกุล และพีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์. (2562).  ผลของการจัดท่าศีรษะสูงร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวด และระยะปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(3), 39-48. ISI
24 วิจิตรา กุสุมภ์ และอรุณี เฮงยศมาก. (2562).  ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี8(1), 187-196. TCI
25 วัลยา ตูพานิช และปราลีณา ทองศรี. (2562).  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถในตนเอง พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน .  วชิรเวชสาร63(เพิ่มเติม), 93-104. TCI
26 อรสา นําชัยศรีค้า และสุภาพ ไทยแท้. (2562).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 78-92. TCI
27 จินตนา เกษมศิริ, นฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุภา สนั่นเรืองศักดิ์. (2562).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการต่อพฤติกรรมของมารดาใน การส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด .  วารสารเกื้อการุณย์26(2), 52-65. TCI
28 ญาดารัตน์ บาลจ่าย และเฉลิมศรี เกิดมากมี. (2562).  มุมมองทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความตาย :กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในเขตเมือง .  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์15(เพิ่มเติม), 15-31. ISI
29 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ. (2562).  สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสาร63(เพิ่มเติม), 113-122. TCI
30 Kaveenuntachai, D. (2018).  Nurses’ Experiences Providing Care for People with Dementia: An Integrative Literature Review .  Journal of Nursing & care7(2), 1-6. ISI
31 Nonglak Chetpakdeechit, Somchit Niputhuttapong, Ranu Kwanyuen, Baljay, Y. & Chutima Thongwachira. (2018).  Relationship between perceptions of health status, needs, expectations, ability for self-care among elderly people dwelling at Community in Khet Bang Phlat in Bangkok of Thailand .  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences8(3), 22-43. ISI
32 Sue L. Hritz. , Ya-Fen Wang. & Akkarawongvisit, C. (2018).  Exploring cultural Health Practice at Midwestern University .  Holistic Nursing Practice32(5), 268-274. ISI
33 รัตนา จารุวรรโณ และจารุภา จิรโสภณ. (2561).  การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุรกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(1), 142-153. ISI
34 เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น, วณิดา มงคลสินธุ์ และดลนภา สร่างไธสง. (2561).  การประเมินหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 210-228. TCI
35 ขจี พงศธรวิบูลย์, จริยา ชื่นศิริมงคล และยุพา วงศ์รสไตร. (2561).  การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 40-55. TCI
36 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ, จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ และสมบัติ ริยาพันธ์. (2561).  กิจกรรมส่งเสริมประการณ์วิชาชีพในการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะการป้องกันพิษภัยจากบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาล67(1), 33-39. ISI
37 รัตนา จารุวรรโณ, พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, จารุภา จิรโสภณ, จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์, นุศ ทิพย์แสนคำ, ยุพา วงศ์รสไตร, พวงผกา กรีทอง และเบญจมาศ ตระกูลงามเด่น. (2561).  ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 7-24. TCI
38 เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, ขจี พงศธรวิบูลย์, บุญทิวา สู่วิทย์, อำพันธ์ เจนสุวรรณ์ และยุพา วงศ์รสไตร. (2561).  ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความต้องการจำเป็นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์38(1), 63-76. TCI
39 ปราลีณา ทองศรี, อารยา เชียงของ และธนยศ สุมาลย์โรจน. (2561).  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตำรวจจราจรเขตนครบาล .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข32(1), 59-76. TCI
40 รัตนา จารุวรรโณ, จารุภา จิรโสภณ และกาญจนา กิริยางาม. (2561).  ประสบการณ์การรับส่งเวรของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  พยาบาลสภากาชาดไทย11(1), 128-144. TCI
41 เพียงขวัญ ภูทอง, ศรีสมร ภูมนสกุล และปรานี ป้องเรือ. (2561).  ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา และทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 64-77. TCI
42 Soowit, B., Wetprasit, S., Pongsathonviboon, K. & Lhaosupab, N. (2018).  Effects of Using Learning Model for Promoting the Holistic Palliative care among Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses19(1), 210-220. ISI
43 วนิดา เณรานนท์, รุจา ภู่ไพบูลย์ และชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2561).  ผลของชุดกิจกรรมสื่อเกมคอมพิวเตอร์ต่อทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .  วารสารเกื้อการุณย์25(1), 73-89. TCI
44 ภัททิยา จันทเวช, จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม และมณีรัตน์ พราหมณี. (2561).  ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ และทักษะในการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้น แก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา11(2), 29-45. TCI
45 สุภาพ ไทยแท้, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา และวินัย ดำสุวรรณ. (2561).  โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำอาจารย์ และภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก19(1), 105-114. ISI
46 อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และชะไมพร ธรรมวาสี. (2561).  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสานวิธี .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข32(2), 1-22. TCI
47 เสาวลักษณ์ ทำมาก, ยุพา วงศ์รสไตร, บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, พิสมัย พิทักษาวรากร, นาวิน สุรภักดี และปราโมทย์ ภาภักดี. (2561).  สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์25(2), 168-184. TCI
48 รุจิรา สืบสุข, วลัยพร ศิริภิรมย และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2560).  กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 7-27. TCI
49 บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์, กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์, จิตติกานต์ สุทธิศิริ, นวลนิตย์ อนุพงศ์, พิรมภ์ มูลนางเดียว, ยงยุธ เจริญผล, อุสา สังข์สอาด, กัญธิมา ศรีวิชัย และปริยา คำประดำ. (2560).  การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพ ในผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 82-97. TCI
50 Soowit, B., Pongsathonviboon, K., ชูจิต หวังขจรเกียรติ & Wetprasit, S. (2017).  Needs Assessment of Spiritual Well-being in Head and Neck Cancer Patients, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses18(2), 194-202. ISI
51 พนิตนันท์ พรหมดำ. (2560).  การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยา และพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา10(1), 90-104. TCI
52 อารยา เชียงของ, พัชรี ดวงจันทร์, อังศินันท์ และอินทรกำแหง . (2560).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานวัยผู้ใหญ่: ประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ทางสุขภาพ .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 162-178. TCI
53 เสาวลักษณ์ ทำมาก และบุญทิวา สู่วิทย์. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์24(2), 51-66. TCI
54 Muksiritipanun, B. (2017).  Factors Predicting Nursing Student’s Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Palliative Care Course, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindhadhiraj University .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses18(2), 149-158. ISI
55 จารุภา จิรโสภณ, พัชรี ดวงจันทร และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 179-196. TCI
56 สุริศาฐ์ พานทองชัย, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2560).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 130-146. TCI
57 Tipseankhum, ., Tassanee Tongprateep, David. A. Forrester & Pimpan Silpasuwun. (2016).  Experiences of People with Advanced Cancer in Home-Based Palliative Care .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(3), 238-251. ISI
58 Wongrostrai, Y., Warunee Fongkaew, Nitaya Pinyokham, Sandra & K. (2016).  A Qualitative Study of Factors Affecting Sustainable Implementation of a Mechanical Ventilation Weaning Protocol .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(2), 132-147. ISI
59 วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา และสุปรีดา มณิปันตี. (2559).  การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 51-68. TCI
60 สาระ มุขดี, ขจี พงศธรวิบูลย์ และยิ่งศักดิ์ เพชรนิล. (2559).  การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 97-106. ISI
61 วัลยา ตูพานิช, อุบล นามพันธ์ และสมใจ วินิจกุล. (2559).  ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติ ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก17(1), 17-25. ISI
62 เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และสุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์. (2559).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 199-216. TCI
63 สมใจ วินิจกุล และนุศ ทิพย์แสนคำ. (2559).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน .  วารสารสาธารณสุขศาสตร์46(1), 5-15. TCI
64 แสงเทียน เจียรวัฒนากุล และสิริรัก สินอุดมผล. (2559).  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 7-30. TCI
65 วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ และสุปรีดา มณิปันตี. (2559).  ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ด้านร่างกายในการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์23(2), 120-134. TCI
66 Pongsathonviboon, K., Siridej Sujiva & Suwimon Wongwanich. (2015).  FUTURE IMPACT OF THE CHANGE OF STATUS TO THE AUTONOMOUS UNIVERSITY SYSTEM OF FACULTY OF NURSING .  Procedia - Social and Behavioral Sciences0(191), 1152-1156. ISI
67 บุญทิวา สู่วิทย์, เสาวลักษณ์ ทำมาก, นิรมนต์ เหลาสุภาพ และพิสมัย พิทักษาวรากร. (2558).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารพยาบาลทหารบก16(2), 41-49. ISI
68 บุญทิวา สู่วิทย์, อมรรัตน์ เสตสุวรรณ, นิรมนต์ เหลาสุภาพ และนงนาฏ จงธรรมานุรักษ์. (2558).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในปีการศึกษา 2555 – 2556 .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 71-90. TCI
69 พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ และสุมิตตา สว่างทุกข์. (2558).  การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนกลับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในห้องคลอด: วิจัยเชิงคุณภาพ .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 57-70. TCI
70 สุมิตตา สว่างทุกข์ และปาริชาติ ทาโน. (2558).  การศึกษาการตระหนักรู้ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 41-56. TCI
71 สุปรีดา มณิปันตี และวิไล วิวัฒน์ชาญกิจ. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้รายวิชาการดูแลแบบผสมและการบำบัดทางเลือก .  วารสารเกื้อการุณย์22(2), 91-106. TCI
72 ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ดวงเนตร ธรรมกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน, จริยา ชื่นศิริมงคล และศิริพร ครุฑกาศ. (2558).  ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ .  วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ9(1), 52-62. ISI
73 อภิสรา จังพานิช และอรชร ศรีไทรล้วน. (2558).  ผลของการใช้วีดิทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการ ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ .  วารสารเกื้อการุณย์22(1), 17-34. TCI
74 จินตนา ฤทธารมย์ และวิไลภรณ์ อู่ตะเภา. (2558).  ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายแบบผสมผสานต่อระดับความวิตกกังวลและระดับความปวด ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม .  ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์20(1), 16-34. ISI
75 จินตนา ฤทธารมย์ และวิไลภรณ์ อู่ตะเภา. (2553).  ความปวด การจัดการความปวด อุปสรรคและความพึงพอใจในการจัดการความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง .  ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์15(1), 32-43. ISI
76 จินตนา ฤทธารมย์. (2552).  การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยเรื้อรัง: ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ .  วารสารสภาการพยาบาล24(1), 62-76. TCI
77 จินตนา ฤทธารมย์. (2545).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อระดับความเจ็บปวดและการสูญเสียความสามารถในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง .  วารสารพยาบาลศาสตร์20(2), 13-22. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ