Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ นายฐิตา ธุวการย์มีกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล thita@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาตรี:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศึกษา

      มหาวิทยาลัยบูรพา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2562

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  ธันวาคม


       โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน


  เจ้าพนักงานห้องสมุด
  ผู้ปฏิบัติงาน
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์