Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ นายฐิตา ธุวการย์มีกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล thita@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน


    เจ้าพนักงานห้องสมุด
    ผู้ปฏิบัติงาน
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

    คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์