Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.เสาวลักษณ์ ทำมาก
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
อีเมล S.thummak@hotmail.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

 • ปีงบประมาณ 2561

  28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 25

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่อง การพยาบาลสุขภาพคนเมือง (urban health nursing)

  11 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3