Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.เสาวลักษณ์ ทำมาก
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
อีเมล S.thummak@hotmail.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2552

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2541ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

 • ปีงบประมาณ 2561

  28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 25

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่อง การพยาบาลสุขภาพคนเมือง (urban health nursing)

  11 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  เมษายน


       กิจกรรมวันสงกรานต์

 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรม

 •   ปีงบประมาณ 2560

  กันยายน


       กิจกรรมวันมุฑิตาจิต


  พฤษภาคม


       กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


  ตุลาคม


       กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดนิทรรศการโดยประชาชน มีส่วนร่วม


       กิจกรรมที่มีการบูรณาการ การทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และวัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนการสอน

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน


  อาจารย์
  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์