Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

ชื่อ อาจารย์ ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล jariya_03@yahoo.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8215

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2564

  24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 (12 เดือน) โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ

  17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  กิจกรรมประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาการประกันสุขภาพให้แก่ชุมชนเมือง”

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง

  15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้ดูแลภิกษุอาพาธและสูงอายุ

 • ปีงบประมาณ 2563

  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)

  16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
  โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide) ประจำปี พ.ศ. 2563 (รุ่นที่2)

 • ปีงบประมาณ 2562

  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)

  22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563
  โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) Certificate Program for Practical Nursing (Care for Older People)

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2564

  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง


       บูรณาการ - วิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน