Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

ชื่อ อาจารย์ ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล jariya_03@yahoo.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8215

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   2025213 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   2025326 การบริหารการพยาบาล

   2025432 ประเด็น แนวโน้มและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   2011514 การวิจัยและนวัตกรรม

   2006101 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ

   2001104 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

 • ภาคการศึกษา 2

   2001102 การพยาบาลพื้นฐาน

   2006104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   2026205 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

   2025427 วิจัยทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   0012107 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ

   2025326 การบริหารการพยาบาล

   2025427 วิจัยทางการพยาบาล

   2034308 การดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก

 • ภาคการศึกษา 2

   2025101 การพยาบาลพื้นฐาน

   2025326 การบริหารการพยาบาล

   2025432 ประเด็น แนวโน้มและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล