Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

ชื่อ อาจารย์ ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล jariya_03@yahoo.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8215

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2554

  ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาล

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2548

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2532

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     Zoom Meeting

       22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2566

  10 มีนาคม พ.ศ. 2566
  เป็นวิทยากร ระยะที่2

  3 มีนาคม พ.ศ. 2566
  เป็นวิทยากร ระยะที่1

 • ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2566

  22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2567
  โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 19

  21 เมษายน พ.ศ. 2566 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  โครงการอบรมหลักสูตรการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ

 • ปีงบประมาณ 2564

  24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 (12 เดือน) โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ

  17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  กิจกรรมประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาการประกันสุขภาพให้แก่ชุมชนเมือง”

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง

  15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้ดูแลภิกษุอาพาธและสูงอายุ

 • ปีงบประมาณ 2563

  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)

  16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
  โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide) ประจำปี พ.ศ. 2563 (รุ่นที่2)

 • ปีงบประมาณ 2562

  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)

  22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563
  โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) Certificate Program for Practical Nursing (Care for Older People)

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2564

  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง


       บูรณาการ - วิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   ธันวาคม


        โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

  •   ปีงบประมาณ 2562

   เมษายน


        กิจกรรมวันสงกรานต์


   ตุลาคม


        กิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ และการพัฒนาสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

  •   ปีงบประมาณ 2560

   กันยายน


        กิจกรรมวันมุฑิตาจิต


   พฤษภาคม


        กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


   ตุลาคม


        กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดนิทรรศการโดยประชาชน มีส่วนร่วม


        กิจกรรมที่มีการบูรณาการ การทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และวัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนการสอน

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การบริหารการพยาบาลการบริหารการพยาบาล

      ระเบียบวิธีวิจัย

      สถิติที่ใช้ในการวิจัย

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


   อาจารย์
   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2565
   ภาคการศึกษา 1

    2025213 นวัตกรรมทางการพยาบาล

    2025326 การบริหารการพยาบาล

    2025432 ประเด็น แนวโน้มและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

    2011514 การวิจัยและนวัตกรรม

    2006101 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ

    2001104 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

  • ภาคการศึกษา 2

    2001102 การพยาบาลพื้นฐาน

    2006104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

  • ปีการศึกษา  2564
   ภาคการศึกษา 1

    2026205 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

    2025427 วิจัยทางการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    0012107 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ

    2025326 การบริหารการพยาบาล

    2025427 วิจัยทางการพยาบาล

    2034308 การดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก

  • ภาคการศึกษา 2

    2025101 การพยาบาลพื้นฐาน

    2025326 การบริหารการพยาบาล

    2025432 ประเด็น แนวโน้มและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล