Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ ผศ.ดร.อารยา เชียงของ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง
อีเมล Achaiankhong@gmail.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2561

  ปริญญาโท:  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษา

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2547

  ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2554

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2540

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     Facculty of Development & Society Sheffield Hallam University

       14 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2563ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  โครงการอบรมสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียนแก่นิสิตนักศึกษาโครงการเพชรในตม

 • ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2564

  15 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
  โครงการการอบรมพยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ

 • ปีงบประมาณ 2562

  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)

  4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  โครงการการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

 • ปีงบประมาณ 2560

  6 มีนาคม พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  ธันวาคม


       โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 •   ปีงบประมาณ 2562

  เมษายน


       กิจกรรมวันสงกรานต์


  ตุลาคม


       กิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ และการพัฒนาสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรม

 •   ปีงบประมาณ 2560

  กันยายน


       กิจกรรมวันมุฑิตาจิต


  พฤษภาคม


       กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


  ตุลาคม


       กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดนิทรรศการโดยประชาชน มีส่วนร่วม


       กิจกรรมที่มีการบูรณาการ การทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และวัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนการสอน

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง

  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   2024207 สุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ภาคการศึกษา 2

   2024208 ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย

   2024209 วิทยาการระบาด

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   2024207 สุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ภาคการศึกษา 2

   2024208 ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย

   2024209 วิทยาการระบาด

   2025212 นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ

   2025 การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ภาคการศึกษา 2

   2024207 สุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ

   2024208 ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย

   2024209 วิทยาการระบาด

   2025212 นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ

   2025 การพยาบาลอนามัยชุมชน

   2026325 ปฏิบัติการเวชบริบาลขั้นต้น

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน