Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ ผศ.ดร.อารยา เชียงของ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง
อีเมล Achaiankhong@gmail.com
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   2024207 สุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ภาคการศึกษา 2

   2024208 ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย

   2024209 วิทยาการระบาด

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   2024207 สุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ภาคการศึกษา 2

   2024208 ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย

   2024209 วิทยาการระบาด

   2025212 นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ

   2025 การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ภาคการศึกษา 2

   2024207 สุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ

   2024208 ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย

   2024209 วิทยาการระบาด

   2025212 นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ

   2025 การพยาบาลอนามัยชุมชน

   2026325 ปฏิบัติการเวชบริบาลขั้นต้น

   2026431 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน