Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล nalinee@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8212

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยบูรพา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2560

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2555

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

       26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2564

  24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 (12 เดือน) โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ

  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลสุขภาพคนเมือง

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง

 • ปีงบประมาณ 2563

  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)

  16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
  โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide) ประจำปี พ.ศ. 2563 (รุ่นที่2)

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  โครงการสุขภาพคนเมืองดี ด้วยภูมิปัญญาไทย เป็นโครงการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานกับการบำบัดทางเลือกกับการบริการวิชาการแก่สังคม

 • ปีงบประมาณ 2562

  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)

  22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563
  โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) Certificate Program for Practical Nursing (Care for Older People)

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2564

  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง


       บูรณาการ - วิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   ธันวาคม


        โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

  •   ปีงบประมาณ 2562

   เมษายน


        กิจกรรมวันสงกรานต์


   ตุลาคม


        กิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ และการพัฒนาสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        กิจกรรมวันมุฑิตาจิต


   ตุลาคม


        กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2560

   กันยายน


        กิจกรรมวันมุฑิตาจิต


   พฤษภาคม


        กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


   เมษายน


        กิจกรรมวันสงกรานต์


   ตุลาคม


        กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดนิทรรศการโดยประชาชน มีส่วนร่วม


        กิจกรรมที่มีการบูรณาการ การทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และวัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนการสอน

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การจัดการอาการ

      การพยาบาลทางศัลยกรรม

      การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง

      การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน


   อาจารย์
   ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ

   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2564
   ภาคการศึกษา 1

    2025203 แนวคิดพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล

    2026205 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

    2025427 วิจัยทางการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    0012107 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ

    2025203 แนวคิดพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล

    2025326 การบริหารการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    2025101 การพยาบาลพื้นฐาน

    2025326 การบริหารการพยาบาล

    2025432 ประเด็น แนวโน้มและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล