Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล nalinee@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8212

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   2025203 แนวคิดพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล

   2026205 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

   2025427 วิจัยทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   0012107 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ

   2025203 แนวคิดพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล

   2025326 การบริหารการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   2025101 การพยาบาลพื้นฐาน

   2025326 การบริหารการพยาบาล

   2025432 ประเด็น แนวโน้มและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล