Show All PDF Close modal

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเรา

ชื่อ อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
อีเมล nalinee@nmu.ac.th
ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 2416500-9 ต่อ 8212

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2560

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2564

  24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 (12 เดือน) โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ

  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลสุขภาพคนเมือง

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง

 • ปีงบประมาณ 2563

  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)

  16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
  โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide) ประจำปี พ.ศ. 2563 (รุ่นที่2)

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  โครงการสุขภาพคนเมืองดี ด้วยภูมิปัญญาไทย เป็นโครงการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานกับการบำบัดทางเลือกกับการบริการวิชาการแก่สังคม

 • ปีงบประมาณ 2562

  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)

  22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563
  โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) Certificate Program for Practical Nursing (Care for Older People)

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2564

  โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง


       บูรณาการ - วิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน